Հինգերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Ծանոթացնել բասկետբոլի զարգացման պատմությանը,վարքի կանոններին և հիգիենիկ պահանջներին մարզումների ընթացքում:
2.Մշակել շարժողական ընդունակությունները` դիմացկունություն, կորդինացիան, ճկունություն, արագաշարժություն, ցատկունակություն:

3.ՈՒսուցանել բ/բոլիստի կեցվածքի,տեղաշարժերի,գնդակի վարման,ընդունման,փոխանցման
և նետման տեխնիկային:
4.Դաստիարակել կարգապահության, համագործակցության, փոխօգնության կարողությունները:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթկան 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2անգամ 70 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 32ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 36ժամ,խաղային պատրաստություն
16ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1.Կիցքայլեռով տեղաշարժ 20մ/վրկ
2.Գնդակի փոխանցում պատին 10վրկ/անգամ
3.Գնդակի վարում, տարածության հաղթարում 20մ/վրկ
4.Նետում օղակի տակից աջ և ձախ կողմերից 5*5:

Վեցերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Ծանոթացնել բ/բոլ խաղի կանոններին և դրանց կատարմանը:
2.Մշակել շարժողական ընդունակությունները`դիմացկանություն,կոորդինացիան,
ճկունություն,արագաշարժություն, ցատկունակություն:
3.Հաղորդել գիտելիքներ և ձևավորել վնասվածքների դեպքում 1-ին
բուժօգնության վերաբերյալ տեղեկություններ:
4.ՈՒսուցանել տեխնկական հնարքները
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամ

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 34ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 20ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Կից քայլերով տեղաշարժ 20մ/վրկ
2. Գնդակի փոխանցում պատին 10 վրկ/անգամ
3. Գնդակի վարում տարածության հաղթահարում 20մ/վրկ
4. Նետում օղակի տակից աջ և ձախ կողմերից 5*5:

Յոթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Հաղորդել գիտելիքներ բասկետբոլի տեխնիկայի և խմբային գործողությունների մասին:
2.Ձևավորել գնդակը վարելու և օղակը նետելու հմտություններ:
3.Դաստիարակել խմբային և թիմային գործողություններ կատարելու կարողություն:
4.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն
18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,տակտիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային
պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,Էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1.Գնդակի վարում արգելքների շրջանցումով 20մ/վրկ
2.Գնդակի վարում երկու քայլով նետում 5փորձ
3.Գնդակի նետում միջին տարածությունից 5փորձ 5մ/հեռ:

ՈՒթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

Բասկետբոլիստներին տեղեկացնել բժշկական,ֆիզիկական հսկողության և ինքնահսկողության
կարևորության մասին:
2.Տեղեկություններ հաղորդել հայ բասկետբոլիստների մարզական հաջողությունների մասին:
3.՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
4.Մշակել տակտիկական պատրաստվածությունը:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,տակտիկակն պատրաստություն
16ժամ,խաղային պատրաստություն 24ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1.Գնդակի վարում երկու քայլով նետում 10փորձ
2.Գնդակի նետում միջին տարածությունից 10փորձ 4-5մ/հեռ
3.Տուգանային նետում 10փորձ:

Իններորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Տեղեկացնել բ/բոլի /քննական/ստուգողական նորմատիվների մասին:
2.Ամրապնդել տուգանային,միջին,մոտ և հեռու տարածություններից նետումների տեխնիկան:
3.Մշակել տակտիկական գործողությունները պաշտպանության և հարձակման ժամանակ:
4.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
5.Կատարելագործել տակտիկական պատրաստվածությունը:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական
2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ,խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,ՙՙՙդիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ ըստ ՙֆիզիկական կուլտուրա
առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.:

Տասներորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Բասկետբոլ մարզախաղի մրցումների կազմակերպման առանձնահատկությունները:
2.Ամրապնդել պատասխանատվության,ինքնատիրապետման, հանդուրժողականության
կարոություններ:
3.Նպաստել համաործակցելու,նախաձեռնելու զարգացմանը թիմային գործողություններ
կատարելիս:
4.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
5.Կատարելագործել տակտիկական պատրաստվածությունը:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական
2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ, բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Տուգանային նետում 10 փորձ
2. Միջին տարածությունից նետում 10փորձ 4-5մ/հեռ
3. 3 միավորանոց նետում 10փորձ
4. Մաքուքավազք 80մ/վրկ:

Տասնմեկերորդ -տասներկուերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Հաղորդել գիտելիքներ մրցավարական կազմի պարտականությունների մասին:
2.Կատարելագործել թիմային և անհատական տակտիկական գործողությունները:
3.Ձևավորել պաշտպանական և հարձակողական թիմային գործողությունների կարողություն:
4.Կատարելագործել շարժողական ընդունակությունները և կամային որակները:
5.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
6.Կատարելագործել տակտիկական պատրաստվածությունը:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում, խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ ըստ ՙֆիզիկական կուլտուրա առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.: