Բասկետբոլի ծրագիր 5-12-րդ դասարաններ 2021-2022 ուս.տարի

Հինգերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Ծանոթացնել բասկետբոլի զարգացման պատմությանը,վարքի կանոններին և հիգիենիկ պահանջներին մարզումների ընթացքում:
2.Մշակել շարժողական ընդունակությունները` դիմացկունություն, կորդինացիան, ճկունություն, արագաշարժություն, ցատկունակություն:

3.ՈՒսուցանել բ/բոլիստի կեցվածքի,տեղաշարժերի,գնդակի վարման,ընդունման,փոխանցման
և նետման տեխնիկային:
4.Դաստիարակել կարգապահության, համագործակցության, փոխօգնության կարողությունները:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթկան 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2անգամ 70 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 32ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 36ժամ,խաղային պատրաստություն
16ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1.Կիցքայլեռով տեղաշարժ 20մ/վրկ
2.Գնդակի փոխանցում պատին 10վրկ/անգամ
3.Գնդակի վարում, տարածության հաղթարում 20մ/վրկ
4.Նետում օղակի տակից աջ և ձախ կողմերից 5*5:

Վեցերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Ծանոթացնել բ/բոլ խաղի կանոններին և դրանց կատարմանը:
2.Մշակել շարժողական ընդունակությունները`դիմացկանություն,կոորդինացիան,
ճկունություն,արագաշարժություն, ցատկունակություն:
3.Հաղորդել գիտելիքներ և ձևավորել վնասվածքների դեպքում 1-ին
բուժօգնության վերաբերյալ տեղեկություններ:
4.ՈՒսուցանել տեխնկական հնարքները
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամ

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 34ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 20ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Կից քայլերով տեղաշարժ 20մ/վրկ
2. Գնդակի փոխանցում պատին 10 վրկ/անգամ
3. Գնդակի վարում տարածության հաղթահարում 20մ/վրկ
4. Նետում օղակի տակից աջ և ձախ կողմերից 5*5:

Յոթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Հաղորդել գիտելիքներ բասկետբոլի տեխնիկայի և խմբային գործողությունների մասին:
2.Ձևավորել գնդակը վարելու և օղակը նետելու հմտություններ:
3.Դաստիարակել խմբային և թիմային գործողություններ կատարելու կարողություն:
4.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն
18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,տակտիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային
պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,Էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1.Գնդակի վարում արգելքների շրջանցումով 20մ/վրկ
2.Գնդակի վարում երկու քայլով նետում 5փորձ
3.Գնդակի նետում միջին տարածությունից 5փորձ 5մ/հեռ:

ՈՒթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

Բասկետբոլիստներին տեղեկացնել բժշկական,ֆիզիկական հսկողության և ինքնահսկողության
կարևորության մասին:
2.Տեղեկություններ հաղորդել հայ բասկետբոլիստների մարզական հաջողությունների մասին:
3.՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
4.Մշակել տակտիկական պատրաստվածությունը:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,տակտիկակն պատրաստություն
16ժամ,խաղային պատրաստություն 24ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1.Գնդակի վարում երկու քայլով նետում 10փորձ
2.Գնդակի նետում միջին տարածությունից 10փորձ 4-5մ/հեռ
3.Տուգանային նետում 10փորձ:

Իններորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Տեղեկացնել բ/բոլի /քննական/ստուգողական նորմատիվների մասին:
2.Ամրապնդել տուգանային,միջին,մոտ և հեռու տարածություններից նետումների տեխնիկան:
3.Մշակել տակտիկական գործողությունները պաշտպանության և հարձակման ժամանակ:
4.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
5.Կատարելագործել տակտիկական պատրաստվածությունը:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական
2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ,խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,ՙՙՙդիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ ըստ ՙֆիզիկական կուլտուրա
առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.:

Տասներորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Բասկետբոլ մարզախաղի մրցումների կազմակերպման առանձնահատկությունները:
2.Ամրապնդել պատասխանատվության,ինքնատիրապետման, հանդուրժողականության
կարոություններ:
3.Նպաստել համաործակցելու,նախաձեռնելու զարգացմանը թիմային գործողություններ
կատարելիս:
4.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
5.Կատարելագործել տակտիկական պատրաստվածությունը:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական
2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ, բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Տուգանային նետում 10 փորձ
2. Միջին տարածությունից նետում 10փորձ 4-5մ/հեռ
3. 3 միավորանոց նետում 10փորձ
4. Մաքուքավազք 80մ/վրկ:

Տասնմեկերորդ -տասներկուերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Հաղորդել գիտելիքներ մրցավարական կազմի պարտականությունների մասին:
2.Կատարելագործել թիմային և անհատական տակտիկական գործողությունները:
3.Ձևավորել պաշտպանական և հարձակողական թիմային գործողությունների կարողություն:
4.Կատարելագործել շարժողական ընդունակությունները և կամային որակները:
5.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
6.Կատարելագործել տակտիկական պատրաստվածությունը:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 45րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բուժ. զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում, խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ ըստ ՙֆիզիկական կուլտուրա առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.:

Բասկետբոլի լրացուցիչ կրթության մարզումների ծրագիր

Նախապատրաստական մաս

1.
Ծանոթացնել բասկետբոլի զարգացման պատմությանը, վարքի կանոններին և հիգիենիկ պահանջներին մարզումների ընթացքում:
2. Հաղորդել գիտելիքներ բասկետբոլի տեխնիկայի և խմբային գործողությունների մասին: 3. Մշակել շարժողական ընդունակությունները` դիմացկունություն, կորդինացիա, ճկունություն, արագաշարժություն, ցատկունակություն:
4. ՈՒսուցանել բասկետբոլիստի կեցվածքի, տեղաշարժերի, գնդակի վարման, ընդունման, փոխանցման, նետման տեխնիկային։
5. Մշակել տակտիկա-տեխնիկական պատրաստվածությունը:
6. Դաստիարակել կարգապահության, համագործակցության, փոխօգնության կարողություններ: 7. Հաղորդել գիտելիքներ և ձևավորել վնասվածքների դեպքում 1-ին
բուժօգնության վերաբերյալ տեղեկություններ:

Պարապմունքի ժամաքանակը

Ծրագրով նախատեսված շաբաթական 4 ժամ 30 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 3 անգամ պարապմունք, տևողությունը՝ 1ժամ 30 րոպե։
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի՝
գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 32 ժամ, հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 14 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 36 ժամ, խաղային պատրաստություն
20 ժամ, բուժ զննում 2 ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում, դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:
1. Կիցքայլերով տեղաշարժ
2. Գնդակի փոխանցում պատին
3. Գնդակի վարում, տարածության հաղթարում
4. Գնդակի վարում արգելքների շրջանցումով
5. Գնդարկի վարում երկու քայլով նետում
6. Նետում օղակի տակից աջ և ձախ կողմերից
7. Տուգանային նետումներ
8. Միջին տարածությունից նետումներ
9. Երեք միավորանոց նետումներ
10. Մաքուքավազք:
11. Եվ այլն

Ուսուցանված կարողությունների ամրապնդում

1. Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
2. Ամրապնդել տուգանային, միջին, մոտ և հեռու տարածություններից նետումների տեխնիկան:
3. Մշակել տակտիկական գործողությունները պաշտպանության և հարձակման ժամանակ:
4. Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
5. Կատարելագործել տակտիկական պատրաստվածությունը:
6. Նպաստել համագործակցելու, նախաձեռնելու զարգացմանը, թիմային գործողություններ կատարելիս:
7. Ձևավորել պաշտպանական և հարձակողական թիմային գործողությունների կարողություն:
8. Կատարելագործել շարժողական ընդունակությունները և կամային որակները:

Ավագ դպրոցի սովորողները Վաղաշենի բնապահպանական ճամբարի նախագիծ

Ժամկետը-Օգոստոսի 29- օգոստոսի -31
Վայրը-Գեղարքունիքի մարզ, Վաղաշենի ճամբար 
Մեկնումը-օգոստոսի 29 ին, ժամը՝ 08:00, Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակից
Վերադարձը-օգոստոոի 31ին, ժամը՝ մինչև 18:00 Մայր դպրոց
Մասնակիցները-Ավագ դպրոցի սովորողներ, դասավանդողներ
Պատասխանատու կազմակերպիչ-Վիկտորիա Հակոբյան
Մարզիչ, լողի և մարզական պարապմունքների պատասխանատու-Ալինա Թումասյան
Հայրենագետ-Ազնիվ Գալստյան

Երթուղին գնում ենք Երևան-Սևանի ավազան-Մարտունի-Վաղաշեն

վերադառնում ենք՝ Վաղաշեն-Հայրեվանք-Նորատուս-Երևան մայր դպրոց կանգառներով

Նպատակը՝
-ռազմամարզական-հայրենագիտական-ստեղծագործական վրանային ճամբար

Ճամբարի աշխատակարգում՝
-ամենօրյա ֆիզպատրաստվածություն, ուսումնական վարժանքներ, մարմնամարզական պարապմունքներ, քայլք, վազք, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ
-մարզական և ազգային խաղեր
-ամենօրյա լող Սևանա լճում
-ամենօրյա երեկոյան ընթերցում-քննարկումներ
-տարածքի մաքրման աշխատանքներ

Արշավական-ճամբարականի անհրաժեշտ պարագաները՝
-ուսապարկ-քնապարկ
-դաշտային կյանքի անհատական միջոցներ
-անձնական հիգիենայի պարագաներ
-մարզական տաք հագուստ և կոշիկներ
-լողազգեստ, լողաթափ, արևապաշտպան գլխարկ, արևապաշտպան քսուք, ակնոց, սրբիչ
-օրապահիկ-բրդուճներ, ջուր՝ 1-ին կանգառ նախաճաշի համար
-նկարահանող թվային միջոցներ

Տրանսպորտի գումար՝ 80 000 դրամ /կրթահամալիրի մասնակի աջակցությամբ/
Մեքենա-վարորդ՝․․․ ճշտվում է
Վճարող ՝ծնող 7000 դրամ

Արդյունքներ-ամփոփում՝
-Ճամբարի ընթացքը և արդյունքները  ամփոփվում են ճամբարի մասին պատումներով, ֆոտոշարերով, տեսանյութերով, որտեղ արտացոլված կլինեն ճամբարի օրերին իրականացված աշխատանքները, դրանք հրապարակել բլոգներում, ենթակայքերում.

 • 8։00 Մեկնում Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակից 
 • 11։30 Ժամանում (բրդուճների ընդմիջում, ծանոթացում տարածքին, ճամբարային նախապատրաստական աշխատանքներ) 
 • 12:00-12:30 Մարզախաղեր ընդունում- հանձնում 
 • 13։00 Բնապահպանական նախագիծ (լողափի մաքրում, աղբի տեսակավորում, ճյուղերի դասավորում, տարածքիփոցխում)Մարզականպարապմունք 
 • 14։00 Ճաշ 
 • 15։00- Բնապահպանական նախագիծ (լողափի մաքրում, աղբի տեսակավորում, ճյուղերի դասավորում, տարածքիփոցխում)Մարզականպարապմունք 
 • 15։00-18։00 Լող, լողուսուցում 
 • 18։30 Ընթրիք 
 • 20։00-21։00 Զրույցներ խարույկի շուրջ 
 • 21։30-22։00 Քնի նախապատրաստական աշխատանքներ 

Օր երկրորդ 

 • 8։00-8։30 Վեր կաց, հիգիենայի ժամ 
 • 8:30-9։00 Մարզական պարապմունք 
 • 9:00-10:00 լող, լողուսուցում 
 • 10։00-10:30 Նախաճաշ 
 • 11։00-12։30 Բնապահպանական նախագիծ (լողափի մաքրում, աղբի տեսակավորում, ճյուղերի դասավորում,  ) 
 • 12։30-13։30 Լող 
 • 14։00-14:30 Ճաշ 
 • 15:30 Բնապահպանական նախագիծ (լողափիմաքրում, աղբի տեսակավորում, ճյուղերի դասավորում, տարածքի փոցխում), 
 • 16։30-17։30 Ազգային խաղեր, մարզախաղեր 
 • 18։00-19:00 Լող, լողուսուցում 
 • 19:30-20:30 Ընթրիք 
 • 20։30-21։30 Խարույկի նախապատրաստական աշխատանք, զրույց-քննարկում, օրվա ամփոփում 
 • 22։00 Քուն 

Օր երրորդ 

 • 8։00-8։30 Վերկաց, հիգիենայի ժամ 
 • 8:30-9։00 Մարզական պարապմունք 
 • 9:00-10:00 Լող, լողուսուցում 
 • 10:00-10:30 Նախաճաշ 
 • 10։30-12։00 Բնապահպանական նախագիծ (լողափի մաքրում, աղբի տեսակավորում, ճյուղերի դասավորում, տարածքիփոցխում) 
 • 12։30 Քայլք Վաղաշեն գյուղով,կանգառներ` գյուղի բազիլիկ եկեղեցի,սբ.Հռիփսիմեի մատուռ
 • Կանգառներ`Նորատուսի խաչքարերի դաշտ, Հայրիվանք( Պատասխանատու Ազնիվ Գալստյան )
 • Ժամանում մինչև ՝18։00

Մասնակիցներ ՝

 1. Հասմիկ Կալաջյան -11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 2. Հայկ Երիցյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 3. Ռոբերտ Աղաջանյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 4. Կարեն Գաբրիելյան մուտք ճամբար
 5. Ալլա Թադևոսյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 6. Արմեն Հաջյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 7. Միքայել Բաբուջյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 8. Արտյոմ Գասպարյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 9. Արկադի Պետրոսյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 10. Ալբերտ Բարսեղյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 11. Մանե Մազմանդյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 12. Հարություն Հաջի Մարտիրոսյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 13. Քրիստ Ծատուրյան-մուտք ճամբար ավագ դպրոց
 14. Էդգար Ստեփանյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 15. Անահիտ Ավետիսյան -11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 16. Մանե Փիլիպոսյան-11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 17. Ռուբեն Խաչերյան -11 րդ դասարան ավագ դպրոց
 18. Սամվել Հակոբյան 7 -րդ դասարան միջին դպրոց
 19. Սոֆյա Շագոյան 11- րդ դասարան ավագ դպրոց
 20. Սամվել Դոխոյան 11-րդ դասարան

Անհատական աշխատաժամանակ

Օգոստոսի 23-27 

9։00-9։30-Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9։30-11։00- Բակային աշխատանքներ, ջրում և բարեկարգում ենք կանաչ տարածքները, «Վահան Ասատրյան» պուրակը 

10։00-13։00-Մուտք Միջին դպրոց ճամբար

11։00-12։00- Աշխատանքներ սեփական բլոգում, , մարզական ծրագրերի լրամշակում, քննարկում, ինքնակրթությունի, բարձունքների հաղթահարում

12։00-12։30-Ընդմիջում

12։30-15։00-Աշխատանք մասնախմբերով, անհատական այլ նախագծեր, ուսումնասիրել վերապատրաստման փաստաթղթերը

15:00- վերապատրաստման դասընթացներ ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար

Օգոստոսի 24-ից, ժամը՝ 14:00 — դասավանդողների մարզական ակումբներ

Օգոստոսի 25-ին ժամը՝ 9:00 — աշխատողների ընդհանուր ժողով

Օգոստոսի 27-ին 8:00 փառատոնի շրջանակներում ֆուտբոլային մրցաշար Ծաղկունքում

Արագածի նվաճում

Օրը՝ օգոստոսի 22

Ժամը՝ 8:00-20:00

Մեկնումի և վերադարձի կայանը՝ Սբ.Երրորդություն եկեղեցու բակ

Արշավականին անհրաժեշտ է

 • ուսապարկ
 • հարմար մարզական հագուստ, կոշիկներ
 • տաք բաճկոն
 • արևային և ձմեռային գլխարկներ
 • մեկ օրվա սնունդ, ջուր
 • 2500 դրամ

Մասնակիցներ

 1. Էլիզա Ղարիբյան
 2. Դավիթ Մազլումյան
 3. Խաչատրյան Արփինե
 4. Խաչատրյան Արևիկ (ծնող)
 5. Դավիթ Գրիգորյան
 6. Սարգիս Աղասարյան
 7. Նատալի Նահապետյան
 8. Էլեն Ղուկասյան
 9. Սեդա Ենգիբարյան
 10. Լևոն Ենգիբարյան
 11. Մինաս Գրիգորյան
 12. Գուրգեն Արսենյան
 13. Սամվել Նաջարյան
 14. Էդուարդ Սարգսյան

Քայլարշավի պատասխանատուներ

 • Թումասյան Ալինա
 • Մանուչարյան Անդրանիկ

Ռազմամարզական-հայրենագիտական-ստեղծագործական ճամբար Սևանում

Без названия

Ժամկետը-օգոստոսի 5-9
Վայրը-Գեղարքունիքի մարզ, Սևանի «Ծովինար» ճամբար
Մեկնումը— օգոստոսի 5 -ին, ժամը՝ 09:00
Վերադարձը-օգոստոսի 9-ին, ժամը՝ մինչև 17:00
Մասնակիցները-Միջին դպրոցի սովորողներ, դասավանդողներ
Պատասխանատու կազմակերպիչներմարզիչ, լողի և մարզական պարապմունքների պատասխանատուներ -Նաիրա Հարությունյան, Ալինա Թումասյան, Գոհար Դանիելյան
«Ծովինար» ճամբարի համակարգող-Սյուզի Մարգարյան
Խոհարար-

Երթուղին-Երևան-Սևանի ավազան-Մարտունի-Ծովինար

Նպատակը՝
-ռազմամարզական-հայրենագիտական-ստեղծագործական-ընթերցողական- ամառային բաց ճամբարի իրականացում պատանի երկրապահների հետ համատեղ՝ «Ծովինար» ճամբարում

Ճամբարի աշխատակարգում՝
-ամենօրյա ֆիզպատրաստվածություն, ուսումնական վարժանքներ, մարմնամարզական պարապմունքներ, քայլք, վազք, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ
-շարային, կրակային եւ ֆիզիկակական պատրաստության, առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակում կողմնորոշվելու հմտությունների փոխանցմանը միտված դասընթացների մասնակցություն
-մարզական և ազգային խաղեր
-ամենօրյա լող Սևանա լճում
— երեկոյան քննարկումներ 
-տարածքի մաքրման աշխատանքներ

Արշավական-ճամբարականի անհրաժեշտ պարագաները՝
-ուսապարկ-քնապարկ
-դաշտային կյանքի անհատական միջոցներ
-անձնական հիգիենայի պարագաներ
-մարզական տաք հագուստ և կոշիկներ
-լողազգեստ, լողաթափ, արևապաշտպան գլխարկ, արևապաշտպան քսուք, ակնոց, սրբիչ
-օրապահիկ-բրդուճներ, ջուր՝ 1-ին կանգառ նախաճաշի համար
-նկարահանող թվային միջոցներ

Նախահաշիվ՝
Տրանսպորտի գումար՝
 80 000 դրամ 
Մեքենա-վարորդ՝ 
Սնունդ-ճանապարհածախսի մի մասը՝ սովորողների միջոցով-1 անձը՝ 10 000 դրամ /5 օրվա համար/

Արդյունքներ-ամփոփում՝
-Ճամբարի ընթացքը և արդյունքները  ամփոփվում են ճամբարի մասին պատումներով, ֆոտոշարերով, տեսանյութերով, որտեղ արտացոլված կլինեն ճամբարի օրերին իրականացված աշխատանքները, դրանք հրապարակել բլոգներում, ենթակայքերում.

Օրակարգ՝
08։00 -վերկաց
08։20-ֆիզպատրաստվածություն
09։00-նախաճաշ
10։00-տարածքի մաքրման աշխատանքներ
10։30-ուսումնավարժական դասընթացներ՝ շարային պատրաստություն, ձեռնամարտ, մարտավարություն, առաջին օգնություն, կրակային պատրաստվածություն, ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն, այլ
13։00-ճաշ
14։00-լող
16։00-ազգային-սպորտային խաղեր
19։00-ընթրիք
20։00-երեկոյան քննարկումներ
22։00-քուն

Մասնակիցներ / սովորող, դասավանդող, խոհարար/

1․